Adatvédelmi nyilatkozat

Összefoglaló rendelkezések

Számunkra nagyon fontos az Ön bizalma. Éppen ezért az alábbi négy fő szabály betartását garantáljuk:

1. Az Ön személyes adatait (pl. telefonszámát) nem adjuk át senkinek

A Linistry nem adja át az Ön adatait egyik partnerének/ügyfelének sem. Így annak a szolgáltatónak sem, akihez éppen most áll sorba.

2. A pultos/ügyintéző sem láthatja az Ön személyes adatait

Miután rögzítették a rendszerbe az Ön telefonszámát, azt elrejtjük és a Linistry üzemeltetője (pultos/ügyintéző) sem láthatja, csak az utolsó 4 számjegyet. Az utolsó számjegyekre azért van szükség, mert, ha lemerülne az Ön telefonja akkor így tudja magát azonosítani. A sor lezárását követően már ez sem elérhető a felületen.

3. Nem küldünk reklámot sorbanállást követően

Az Ön telefonszámára kizárólag a sorbanállással kapcsolatos értesítések miatt van szükség és csak emiatt kérjük el. Behívást követően nem küldünk Önnek reklámot.

4. A sor lezárása után fizikailag töröljük az Ön személyes adatait (pl. telefonszámát) a Linistry adatbázisából

Részletes rendelkezések (kifejtés)

A Linistry Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Izabella utca 62-64. B. ép. IV. em. 2.; e-mail: info@linistry.com) mint adatkezelő (a továbbiakban ’adatkezelő’) a partnereink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden szükséges intézkedést az adatok biztonsága érdekében.

A személyes adatot kezelése minden esetben vagy az érintett önkéntes hozzájárulásán, vagy kifejezett jogszabályi felhatalmazáson alapul, és meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében történik. Csak olyan személyes adatot kezelünk – a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig – amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés célja: a partnerek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, ügyfélkapcsolattartás, felhasználó tájékoztatása és kapcsolódó szolgáltatásként direkt marketing célú megkeresés (csak a sorbanállás alatt).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, cégnév, pozíció, szolgáltatás igénybevételének típusa, tartalma, időpontja, módja, formája

Az adatkezelés időtartama: Eltérő értesítés hiányában az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevétele érdekében megadott személyes adatok a nyújtott szolgáltatás lezárását követően nem kerülnek további felhasználásra, és a személyes adatok – azok megadásától számított 48 órán belül – törlésre kerülnek.

A személyes adatok törlését vagy módosítását, tájékoztatást kérni, tiltakozást bejelenteni az alábbi elérhetőségeken lehet:

• postai úton:1064 Budapest, Izabella u 62-64, B lph. 4/2,
• e-mail úton: info@linistry.com,

Az adatkezeléssel érintett személy bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 21. § (1) bekezdése szerinti esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül – az érintett erre irányuló kérelme esetén – írásban adjuk meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben fennaratjuk a költségtérítés megállapításának jogát.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben a tiltakozás megalapozottságát állapítjuk meg, úgy az adatkezelést megszüntetjük, és az adatokat zároljuk. Amennyiben a meghozott döntésünkkel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, valamint az adatkezelésünkkel kapcsolatosan jogorvoslattal, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; honlap: http://www.naih.hu; telefon: +36-1/ 391-1400; telefax: +36-1/ 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Fenntartjuk annak jogát, hogy a jelen tájékoztató bármikor megváltoztathassuk, összhangban a mindenkori vonatkozó jogszabályi rendelkezéssekkel, és akként, hogy a változásokról előzetesen értesítjük partnereinket.